phone2 00421 907 05 05 15  mail2 e-mail: 

Milí naši zákazníci,

radosťou Vám oznamujeme, že pri príležitosti 10. výročia fitnescentra FitHaus sme pre Vás pripravili súťaž o hodnotné ceny!

Súťaž bude prebiehať od 1.4.2023 do 2.7.2023.

Losovanie sa uskutoční v posledný deň súťaže,t.j. 2.7.2023 o 20.oo hodine. Výsledky budú zverejnené o 21.oo hodine na webovej a Facebookovej stránke FitHaus.
 

 1. cena:  „Športová taška na štyroch kolesách“ – automobil Mini CooperOne!
 2. cena:  Celoročná permanentka (12 mes ) v hodnote 600 €
 3. cena:  Polročná permanentka ( 6 mes )  v hodnote 300 €
 4. cena:  Štvrťročná permanentka ( 3 mes ) v hodnote 150 €
 5. cena:Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €
 6. cena: Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €
 7. cena:Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €
 8. cena:Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €
 9. cena:Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €
 10. cena: Mesačná permanentka  ( 1 mes ) v hodnote 50 €

Podmienky súťaže:

Zakúpením :

 • 1 mesačnej permanentky nonstop získavate 15 žrebov
 • 12 vstupovej 2 mesačnej  permanentky získavate 12 žrebov
 • Squashovej permanentky  získavate 10 žrebov
 • Squah jednorázovej vstupenky získavate 2 žreby
 • dennej vstupenky registrovanej/neregistrovanej 1 žreb


Takto získané žrebovacie lístky je potrebné vyplniť a následne vhodiť do zapečatenéholosovacieho osudia (schránka na losovanie – toto tu môžeš nechať v zátvorke, resp. si vyber ktorý názov sa ti viac páči, spisovne sa to volá osudie), ktoré bude umiestnené hneď pri pokladni. Losovať sa bude od najnižšej 10.ceny až po najvyššiu 1. cenu. Nevyplnené, alebo nesprávne vyplnené lístky budú vyradené zo súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby nad 18 rokov a do losovania budú zaradené len vstupenky a permanentky uvedené vyššie v Podmienkach súťaže. Zo súťaže sú vylúčené Študentské permanentky a aj všetky ostatné permanentky a jednorazové vstupenky, ak ich zakúpila osoba mladšia ako 18 rokov. Na žrebovacom lístku bude uvedený dátum vydania a pri odovzdávaní cien sa bude kontrolovať vek výhercu na základe identifikačného dokladu (OP, PAS, ID card a pod).
V prípade nedodržania podmienok súťaže bude takýto žrebovací lístok neplatný!
Ceny si výhercovia musia prevziať do 30.9.2023.

Podmienky výhry 1. ceny - osobného automobilu MINI COOPER ONE :
Hlavná výhra – 1.cena tejto súťaže je zánovný jazdený osobný automobil Mini CooperOne v dobrom technickom stave. Vozidlo má platné STK a EK na dobu 18 mesiacov a je po pravidelnej servisnej prehliadke. Na vozidle bola vykonaná výmena filtrov, olejov, brzdových kotúčov a obloženia, ojazdených častí náprav a zadných tlmičov. K dokumentácii vozidla bude priložená faktúra zo servisu. S výhercom sa podpíše v deň výhry alebo najneskôr do 30.9.2023 Zmluva o budúcej zmluve v ktorej budú stanovené nasledovné podmienky :

 • po dobu 18 mesiacov  bude na dopravnom inšpektoráte vedený ako majiteľ spoločnosť EL PASO s.r.o., výherca bude zapísaný ako užívateľ,
 • po dobu 18 mesiacov bude majiteľ uhrádzať Povinné zmluvné poistenie vozidla,
 • majiteľ vozidla ručí 6 mesiacov za možné skryté závady, ako pri predaji ojazdeného vozidla,
 • výherca sa zaväzuje ponechať reklamnú potlač na vozidle po dobu najmenej 18 mesiacov od podpísania zmluvy,
 • výherca sa zaväzuje starať sa o vizuálny a technický stav vozidla, postarať sa o servis a opravu prípadných estetických poškodení vozidla počas prevádzky 18 mesiacov, 
 • výherca sa zaväzujenajazdiť súhrnne minimálne 7200km počas doby 18 mesiacov, čo predstavuje priemerne 400km mesačne,
 • výherca sa zaväzuje, že sa počas doby 18 mesiacov 1x za mesiac dostaví pred prevádzku fitnescentra FitHaus na vizuálnu kontrolu vozidla, kde sa skontrolujetechnický stav vozidla, karosérie, reklamná potlač, čistota vozidla a stav odometra. Vytvorí sa fotodokumentácia stavu odometra, ako aj celkového stavu vozidla a spíše sa zápisnica.
 • za všetky škody vzniknuté používaním vozidla ako aj udelené pokuty a tresty znáša výlučne výherca-užívateľ.Majiteľ vozidla nenesie žiadnu zodpovednosť, ani  kolektívnu.
 • pri porušení vyššie uvedených podmienok bude vozidlo odobraté
 • po uplynutí doby 18mesiacov od podpísania zmluvy a neporušení podmienok výhry bude vozidlo bezplatne prevedené na výhercu.

Ak výherca vozidla nemôže splniť uvedené podmienky tejto výhry, má nárok na odstupné vo výške 1000 eur a výhra bude ponúknutá výhercovi č.2 tejto súťaže a následne výhercovi č.3.

Organizátorom tejto súťaže je spoločnosť El Paso, s.r.o., so sídlom:

Jesenského, 943 01 Štúrovo, (ďalej len "organizátor"), prevádzkovateľfitnesscentra FitHaus Štúrovo, Kasárenská 1260.

Súťaž je organizovaná prostredníctvom webovej stránky www.fithaus.ska sociálnej sieti FaceBook, v období od 1.4.2023 do 2.7.2023. Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splnil všetky podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže, a bol náhodným výberom vyžrebovaný zo
všetkých súťažiacich. Oznámenie o výsledkoch žrebovania prebehne zverejnením na webovej stránkewww.fithaus.sk a sociálnej sieti FaceBook.

Organizátor neposkytuje výhercom možnosť inej náhrady namiesto získanej výhry. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Týmto osobám nevznikne žiadny nárok na akúkoľvek výhodu poskytovanú v tejto súťaži. Organizátor v súvislosti so Súťažou získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, pre účely súťaže, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Pre účely verejnej prezentácie výsledkov súťaže (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie jej priebehu, môže ElPasosro spracovávať OÚ v rozsahu meno, priezvisko, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji, a to ich zverejnením na uvedenej internetovej stránke a sociálnej sieti. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku Organizátor súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry.

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho
zo súťaže.
Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti na tejto akcii alebo vzniku nároku na žreb v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych prípadoch o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platnosťou poverený vedúci pracovník organizátora, ktorého rozhodnutie je konečné. Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. V Štúrove, dňa 1.4.2023 , El Paso s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Služby

posilovna-iconsquash-iconspinning-icontelocvicna-iconaerobic-iconkick-box-aerobic-iconstep-aerobic-icon

Kvalitné služby, klimatizované a príjemné prostredie vetrané profesionálnou vzduchotechnikou, moderné stroje a odborný prístup, to nájdete v najmodernejšom fitnesscentre Fit Haus v Štúrove